Vedtekter

Vedtekter for Crystal Palace Supporters Norway

 1. Navn
  1. Klubbens navn er Crystal Palace Supporters Norway, forkortet CPSN.
  2. Klubben er registrert i enhetsregisteret.
 2. Formål
  1. CPSN er et interesse- og samarbeidsorgan for tilhengere av Crystal Palace Football Club (CPFC) som skal bidra til å dyrke og opprettholde interessen for CPFC gjennom sosiale sammenkomster, diskusjoner på nettsidene, et levende medlemsblad for og av medlemmene, og ved å gi medlemmene råd og tips ved evt. besøk til England.
 3. Medlemskap
  1. Alle kan bli medlem av CPSN. Medlemskapet gjelder for ett år, kontingenten fastsettes av årsmøtet og faktureres ved starten av hver sesong. Som medlem har man rett til å delta på alle fellesarrangementer og man vil bli informert om supporterklubben via nettsider og i medlemsblad.
 4. Organisasjonstilhørighet
  1. CPSN er tilsluttet Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) og forplikter seg til enhver tid å følge SBFs regler og pålegg. Styret peker ut klubbens representanter til SBFs årsmøte.
 5. Årsmøtet
  1. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og/eller senest innen utgangen av juni hvert år.
  2. Innkalling til årsmøtet skjer gjennom nettsidene og/eller Ørneblikket, minimum tre uker før møtet. Alle saker som skal tas opp til votering skal presenteres i innkallelsen.
  3. Alle medlemmer har møterett.
   1. Følgende saksliste legges til grunn på årsmøtet:
    1. Åpning og konstituering
    2. Godkjennelse av årsrapport og regnskap
    3. Budsjett og aktivitetsplan for kommende år
    4. Fastsettelse av kontingent
    5. Innkomne forslag
    6. Valg
     1. Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet vil styrets medlemmer ha dobbeltstemme. Ved fortsatt stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme alene.
     2. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall. Årsmøtet kan også beslutte uravstemning. En slik avstemning krever at halvparten av CPSNs medlemmer stemmer for endringene.
     3. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle, votere over og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 6. Tillitsvalgte
  1. Styret skal bestå av en leder, en økonomiansvarlig, redaktør av medlemsbladet, nettredaktør og minst ett styremedlem. Ingen personer skal inneha to verv samtidig. Styret skal lede CPSN i samsvar med vedtektene og etter de retningslinjer som årsmøtet fastsetter.
  2. Styret skal møtes minst én gang i løpet av kalenderåret utover årsmøtet.
  3. Tillitsverv i CPSN skal skje på frivillig basis og honoreres med gratis medlemskap. For øvrig vil alle relevante dokumenterte utlegg bli dekket.
 7. Økonomi
  1. Finansiering av CPSNs drift skjer gjennom kontingenter fra medlemmene samt eventuelle inntekter fra salg, utleie og konkurranseavgifter. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte.
  2. CPSNs bankkonti disponeres av leder og økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig pålegges å føre CPSNs regnskap og forplikter seg til å fremlegge dette for styret og SBF, samt å offentliggjøre dette i Ørneblikket.
 8. Medlemsblad og nettside
  1. Medlemsbladets navn er Ørneblikket. Det redaksjonelle stoffet i medlemsbladet skal følge alminnelige retningslinjer for god presseskikk. Innenfor disse rammene har alle medlemmene rett til å skrive i bladet.
  2. Nettsiden skal hete www.crystalpalace.no og har som funksjon å samle klubben på nett og informere medlemmene. Nettsiden fungerer også som diskusjonsforum for CPSN.
 9. Oppløsning
  1. Forslag om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er mottatt. CPSN kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall ved skriftlig votering går inn for dette på årsmøtet.
  2. Eventuelle midler overføres SBF iht. reglement.