3. desember 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Crystal Palace Supporters Scandinavia inviterer alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte. Møtet vil finne sted lørdag 3. februar klokken 14.00 på Amundsen Bryggeri & Spiseri i Oslo. Etter møtet ser vi Palace – Newcastle!

Vi har to saker for dette ekstraordinære årsmøtet:

  1. Nye og oppdaterte vedtekter, først og fremst for å gjennomføre et navneskifte til Crystal Palace Supporters Norway (CPSN).
  2. Utpeke en ny ansvarlig for fellesturer. Kenneth Bjørneng, som har arrangert mange fellesturer for oss, ønsker å gi stafettpinnen videre. Interesserte bes melde seg!

Hele innkallingen finner du nedenfor:

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR CRYSTAL PALACE SUPPORTERS SCANDINAVIA (CPSS)

Dato: Lørdag 3. februar 2018

Klokkeslett: 14:00

Sted: Amundsen Bryggeri & Spiseri, Storingsgt. 20, 0161 Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Endring av supporterklubbens vedtekter.

a) Endring av supporterklubbens navn.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å endre supporterklubbens navn til Crystal Palace Supporters Norway (forkortet CPSN), jf. pkt. 1 a) i vedtektene.

b) Endring av supporterklubbens formål.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å endre supporterklubbens formål til «CPSN er et interesse- og samarbeidsorgan for tilhengere av Crystal Palace Football Club (CPFC) som skal bidra til å dyrke og opprettholde interessen for CPFC gjennom sosiale sammenkomster, diskusjoner på nettsidene, et levende medlemsblad for og av medlemmene, og ved å gi medlemmene råd og tips ved evt. besøk til England.», jf. pkt. 2 i vedtektene.

c) Nytt punkt om medlemskap.

Forslag til vedtak: Det innføres et nytt punkt 3. Medlemskap: «a) Alle kan bli medlem av CPSN. Medlemskapet gjelder for ett år, kontingenten fastsettes av årsmøtet og faktureres ved starten av hver sesong. Som medlem har man rett til å delta på alle fellesarrangementer og man vil bli informert om supporterklubben via nettsider og i medlemsblad.

b) Ved fellesturer i regi av CPSN vil billetter være forbeholdtmedlemmer og fordeles etter ansiennitet.»

d) Saker til votering i innkallelsen.

Forslag til vedtak: Det tydeliggjøres at saker til votering skal stå i innkallelsen og pkt 5. b) foreslås derfor endret til «Innkalling til årsmøtet skjer gjennom nettsidene og/eller Ørneblikket, minimum tre uker før møtet. Alle saker som skal tas opp til votering skal presenteres i innkallelsen.»

e) Avgjørelse ved stemmelikhet.

Forslag til vedtak: Pkt. 5 e) foreslås endret: «Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet vil styrets medlemmer ha dobbeltstemme. Ved fortsatt stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme alene.»

f) Nedfelt adgang til å innkalle til ekstraordinært årsmøte.              

Forslag til vedtak: Adgangen til å innkalle til ekstraordinære årsmøter reguleres i vedtektene. Det foreslås et nytt pkt. 5 g): «Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle, votere over og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.»

g) Kontingentens periode

Forslag til vedtak: Spesifisering av gjeldende periode for kontingent inngår i nytt punkt 3. a): «Alle kan bli medlem av CPSN. Medlemskapet gjelder for ett år, kontingenten fastsettes av årsmøtet og faktureres ved starten av hver sesong. Som medlem har man rett til å delta på alle fellesarrangementer og man vil bli informert om supporterklubben via nettsider og i medlemsblad.» samt utelates i pkt. 5 d) 4. og 7 a) som endres til henholdsvis «Fastsettelse av kontingent» og «Finansiering av CPSNs drift skjer gjennom kontingenter fra medlemmene samt eventuelle inntekter fra salg, utleie og konkurranseavgifter. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte.»

3. Ny ansvarlig for fellesturer.

Kenneth Bjørneng ønsker avløsning som ansvarlig for supporterklubbens fellesturer.

Årsmøtet utpeker ny ansvarlig for fellesturer. Dersom ingen løsning er funnet innen årsmøtet, vil styret i fellesskap ha ansvar inntil en permanent løsning er funnet. Kenneth bistår ny ansvarlig i en overgangsperiode.

Styret takker Kenneth for en meget god jobb med etablering og gjennomføring av regelmessige fellesturer!

Vedlagt følger gjeldende vedtekter pr. dags dato og styrets forslag til nye vedtekter.

Lørenskog, 1. desember 2017

Med vennlig hilsen

Styret

[su_note note_color=”#ffffba”]Vedlegg: Innkalling, gamle vedtekter og forslag til nye vedtekter.[/su_note]

[su_document url=”https://crystalpalace.no/wp-content/uploads/2017/12/Nye-vedtekter-CPSN-2018.docx”]