13. mai 2007

Årsmøte i CPSS

Som nevnt av Bjørn i en tidligere nyhetspost, vil vi på årsmøtet blant annet votere over reviderte vedtekter for Crystal Palace Supporters Scandinavia. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært litt rot i systemet hos CPSS, men vi er nå en gjeng som gjør en skikkelig innsats for å få ryddet opp. Det innebærer blant annet altså å revidere vedtektene våre, som ikke er endret på 8 år, og som heller ikke har vært fulgt opp i disse 8 årene!

Forhåpentligvis har også medlemmene innspill til vedtekten eller forslag til årsmøtet i det hele tatt, og har du det, må du ta kontakt med Bjørn så snart som mulig!

Les hele nyhetsposten for å se dagens vedtekter…nnnn

Vedtekter for Crystal Palace Supporters Scandinavia

Vedtatt på årsmøte, 29.05.99

1. Navnrna) Klubbens navn er Crystal Palace Supporters Scandinavia, forkortet CPSS.

2. Formålrna) CPSS er et interesse- og samarbeidsorgan for tilhengere av Crystal Palace Football Club bosatt i eller med opprinnelse i et av de nordiske landene.rnb) CPSS skal bidra til å dyrke og opprettholde interessen for Crystal Palace FC gjennom generell informasjon og nyheter om ulike sider ved klubben, ved å innføre og selge supporterprodukter og ved å gi medlemmene råd og tips ved evt. besøk til England.

3. Organisasjonstilhørighetrna) CPSS er tilsluttet Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) og forplikter seg til enhver tid å følge SBFs regler og pålegg. Styret peker ut klubbens representanter til SBFs årsmøte.

4. Årsmøtetrna) Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes ved sesongslutt og senest 15. juni hvert år.rnb) Innkalling til årsmøtet skjer gjennom medlemsbladet med minimum tre ukers varsel. Alle saker som skal tas opp til votering må presenteres i innkallelsen.rnc) Alle medlemmer har møterett. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.rnd) Følgende saksliste legges til grunn på årsmøtet:rn1. Åpning og konstitueringrn2. Godkjennelse av årsrapport og regnskaprn3. Budsjett og aktivitetsplan for kommende årrn4. Fastsettelse av kontingent for neste sesongrn5. Innkomne forslagrn6. Valgrne) Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør loddtrekning.rnf) Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall. Årsmøtet kan også beslutte uravstemning. En slik avstemning krever at halvparten av CPSS’ medlemmer stemmer for endringene.

5. Tillitsvalgterna) Styret skal bestå av en leder, en økonomiansvarlig og minst ett styremedlem. Styret skal lede CPSS i samsvar med vedtektene, og etter de retningslinjer som årsmøtet fastsetter.rnb) Redaktør av medlemsbladet er også medlem av styret.rnc) Tillitsverv i CPSS skal skje på frivillig basis og honoreres med gratis medlemskap. For øvrig vil alle relevante dokumenterte utlegg bli dekket.

6. Økonomirna) Finansiering av CPSS’ drift skjer gjennom kontingenter fra medlemmene samt inntekter fra salg, utleie og konkurranseavgifter. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og følger sesongen.rnb) CPSS’ bankkonti disponeres av formann og økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig pålegges å føre CPSS’ regnskap og forplikter seg til å fremlegge dette for styret og SBF, samt å offentliggjøre dette i Ørneblikket.

7. MedlemsbladrnMedlemsbladets navn er Ørneblikket. Det redaksjonelle stoffet i medlemsbladet skal følge alminnelige retningslinjer for god presseskikk. Innenfor disse rammene har alle medlemmene rett til å skrive i bladet.

8. Oppløsningrna) Forslag om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er mottatt. CPSS kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall ved skriftlig votering går inn for dette på årsmøtet.rnb) Eventuelle midler overføres SBF iht. reglement.rn